CTAA – Konkret Ëmsetzung 2008

Dank der Initiativ vum Här Hippolyte Ouédraogo, Direkter vun der Partnerorganisatioun AMUS, konnten – säit dem Accord vum Lëtzebuerger Kooperatiounsministär – déi entscheedend Schrëtter ennerholl ginn, fir den Entwécklungsprojet op der Plaz ze konkretiséieren.

Fotoen, LLJ – Service Coopération

Comments are closed.