Statuten

Statuten:

Publizéiert am Memorial vum 15. Januar 1985: C – No 12

Publizéiert am Memorial vum 30. Juli 1999: C – No 58

Modification de la dénomination et de l’objet de l’association:

Publizéiert am Memorial vum 3. Juni 2004: C — N° 573

Modification de l’article 7. des statuts:

Publizéiert am Memorial vum 2. Mee 2008: C – N° 1085

Modification de la dénomination de l’association:

Fir d’Publicatioun am Memorial: Dépôt vum 20. Abrëll 2016

 

FacebookTwitter

Comments are closed.