Statuten

Statuts:

Publizéiert am Memorial vum 16. Mee 2003: C — N° 53

 

Transfert du siège:

Publizéiert am Memorial vum 3. Dezember 2005: C — N° 1319

 

Modification de la dénomination:

Publizéiert am Memorial vum 28. Juni 2016: C – No 1866

 

Comments are closed.