Handlungspisten

Am Kader vum Projet ‘Handlungspisten zur einer nachhaltigen Landwirtschaft in Luxemburg’, deen d’Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer zesumme mam Oeko-Zenter Lëtzebuerg initiéiert hunn – an dee vum Däitsche Büro fir Agrar- an Regionalentwickelung (www.agrar-regional-buero.de) geleet gouf,  huet de Präsidium vun de LJB&JW e Freideg, de 4. Februar 2011 op eng Diskussiounsronn an de Lycée Technique Agricole op Ettelbréck agelueden. 18 concernéiert Jonker waren um Rendez-vous an hu vun der Geleeënheet profitéiert, fir den Experten hir Zukunfsvisiounen, wat d’Ausriichtung vun de landwirtschaftleche Betriber betrëfft, ze ënnerbreeden: Compte rendu vum Jeff Boonen.

Den 13. November 2011 gouf de Projet um Jongbaueren- a Jongwënzerdag 2011 am Detail virgestallt:

Handlungspisten zu einer nachhaltigen Landwirtschaft – Zusammenfassung

Handlungspisten zu einer nachhaltigen Landwirtschaft – Schlussbericht

Comments are closed.