Kooperatiounsrees

Vum 24. November bis den 1. Dezember 2012 war e Grupp vu jonke Memberen vun der Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer mam Nationalaumônier Romain Richer a mam fréiere Projekt-Manager Marcel Scheidweiler am Burkina Faso, fir sech e Bild vun den Aarbechten ze maachen, déi zënter 2008 zu Imasgo am Centre technique de l’amélioration de la traction asine (CTAA) realiséiert ginn. Doniewent stunge Visite vun den Dierfer, déi direkt am Projet implizéiert sinn (Tiogo, Koalma a Sabouna), den Austausch mat de Vertrieder vun deene respektive Comités villageois de développement (CVD) an en touristesche Volet um Programm vun der Rees.

An dëser Galerie fënnt deen Intresséierten d’Impressiounen vun der Rees vum Marcel Scheidweiler, Guide vum Grupp:

LLJ – Service Coopération

Hannerlooss eng Äntwert