Visite de coopération

Datum: 24. November 2012
Auerzäit: 09:00
Zu: Burkina Faso
Organisatioun: LJB & JW - SC
Kontakt: 44743 - 252

Vum 24. November bis den 1. Dezember 2012  fiert e Grupp vu jonke Memberen vun der Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer mam Nationalaumônier Romain Richer a mam fréiere Projekt-Manager Marcel Scheidweiler an de Burkina Faso, fir sech e Bild vun den Aarbechten ze maachen, déi zënter 2008 zu Imasgo am Centre technique de l’amélioration de la traction asine (CTAA) realiséiert ginn.  Doniewent stinn d’Visite vun den Dierfer, déi direkt am Projet implizéiert sinn (Tiogo, Koalma a Sabouna), den Austausch mat de Vertrieder vun deene respektive Comités villageois de développement (CVD) an en touristesche Volet um Programm vun der Rees.

FacebookTwitter
LLJ – Service Coopération

Comments are closed.