Dag vun der Kooperatioun 2008

Impressioune vum Dag vun der Kooperatioun, deen den 9. November 2008 zu Biekerech vun der Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer Zenter an Zesummenaarbecht mat der ONG Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer Service Coopération a.s.b.l. organiséiert ginn ass.

Fotoen, LLJ – Service Coopération, LLJ Zenter

Comments are closed.