Bäileedskaarte fir e gudden Zweck

Mir weisen drop hinn, datt dir dës Bäileedskaarte bei engem Stierffall bei äis ufroë kënnt. Bannendra fannt dir en Text aus dem Johannes-Evangelium (Joh, 12,24): “Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.”

Mam Kaf vun dëse Kaarten ënnerstëtzt dir d’Entwécklungszesummenaarbecht vun de Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer am Intressi vun der Landbevëlkerung an Afrika.

Bestellung : Tel. 44743 – 252; Fax: 44743 – 563; E-mail: landjugend@pt.lu

Präis pro Kaart: 2,50 € (+ Porto)

LLJ – Service Coopération

Comments are closed.