CTAA – Ennerstëtzung vun der Forstverwaltung

Foire Agricole 2011

E noble Geste vu Säite vun der Administration des Eaux et Forêts

Op e noble Geste vu Säite vun der Administration des Eaux et Forêts konnt d’ONG Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l. op der Foire Agricole 2011 zielen. Den Erléis vun der Stee vu Brennholz ass integral un d’ONG weidergeleet ginn a kënnt dem Projet Perfectionnement et intensification de l’utilisation de la traction asine au plateau central du Burkina Faso par le moyen d’un Centre Technique de l’Amélioration de la traction Asine – CTAA zegutt.

De Verwaltungsrot vun der ONG seet de Verantwortlechen vun der Administration des Eaux et Forêts e grousse Merci fir hir wertvoll Ënnerstëtzung vun eiser Entwécklungsaarbecht am Intressi vun der ländlecher Bevölkerung an Afrika.

LLJ – Service Coopération

Comments are closed.