Héige Besuch um Stand vum OekoZenter an de LJB & JW op der Oeko Foire 2012

Um OekoFoire-Stand vum OekoZenter Lëtzebuerg an der Ekologescher Landwirtschaftsberodung vun de Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer konnt de Grand-Duc Henri begréisst ginn. De Staats-Chef huet sech hei mat groussem Intressi iwwer d’Aarbecht vun deene béid Organisatiounen am Déngscht vun enger nohalteger Landwirtschaft zu Lëtzebuerg informéiert.

LLJ

Hannerlooss eng Äntwert