Kategorie-Archiv: LLJ

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren a.s.b.l.

Jongbauerendag 2022

E Sonndeg,den 20. November 2022 huet d’Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren a.s.b.l. (LLJ) op hiren traditionelle Jongbauerendag an de Lycée Technique Agricole zu Gilsdref invitéiert.

Fir eng zweete Kéier gouf hei zu Gilsdref am Festsall de wuel wichtegsten Owend vun der LLJ a.s.b.l. präsentéiert, deen och nees live op de Soziale Medien iwwerdroe ginn ass, fir déi Leit déi de Wee an de Lycée Technique Agricole net konnten op sech huelen.

Den Här Äerzbëschof, S. Em., Jean-Claude Card. Hollerich, huet sengersäits alleguerten d’Nolauschterer begréisst a säi Grousswuert u d’Leit geriicht.

Uschléissend hunn d’Marthe Bourg an de Charel Welbes, Membere vum Aarbechtsgrupp „Agrarpolitik“, déi agrarpolitesch Stellungnam virgedroen, wou si d’Gedanken an d’Doleancë vun eise Memberen ugeschwat hunn. Dës Punkte sinn an der Table ronde duerno nees opgegraff an diskutéiert gi vun eisen Invitéen.

Zum Schluss huet de Landwirtschaftsminister Claude Haagen d’Wuert ergraff a puer weider Informatiounen an Erklärunge ginn zu den ugeschwaten Themen.

Invitatiounskaart Jongbauerendag 2022

Stellungnam 2022

Pressetext Jongbauerendag 2022

LLJ | Comments Off on Jongbauerendag 2022

Jongbauerendag 2022 – Fotoen

E bildleche Réckbléck vum Jongbauerendag 2022 zu Gilsdref an der Akerbauschoul. De Programm war gutt gefëllt an et konnt een villes mathuelen vun dësem gelongenen Owend. Allen Participaten e grousse Merci!

Fotoen, LLJ | Méi Gallerien | Comments Off on Jongbauerendag 2022 – Fotoen

Jongbauerendag 2022

E Sonndeg, den 20. November 2022invitéiert d’Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren a.s.b.l. (LLJ) op hiren traditionelle Jongbauerendag zu Gilsdref an der Ackerbauschoul.

An der grousser Aula gëtt hei fir eng zweete Kéier de wuel wichtegsten Owend vun der LLJ a.s.b.l. präsentéiert.

Um Programm stinn:

1. Begréissung duerch den LLJ-Nationalpresident Luc Emering

2. Grousswuert vum Här Äerzbëschof, S. Em. Jean-Claude Card. Hollerich

3. Panneldiskussioun mam Här Treinen, Här Wagner, Här Reding, Madamm Bourg an Här Emering zum Thema: “Landwirtschaft, Energie an Ëmwelt – Chancen a Géigesäz”, ënnert der Moderatioun vun der Madamm Goerens

4. Agrarpolitesch Stellungnam, virgedroe vum Marthe BOURG a Charles WELBES, Membere vum LLJ-Aarbechtsgrupp Agrarpolitik am Dialog mam Här Claude HAAGEN, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau an Entwécklung vum ländleche Raum

5. Fazit a Schlusswuert duerch den LLJ-Nationalpresident Luc EMERING

duerno invitéiere mir Iech op en Éierewäin.

LLJ | Comments Off on Jongbauerendag 2022

Inlandstour 2022

E Samschdeg, de 5. November hate mir eisen traditionellen Inlandstour vun der Landjugend. Ugefaangen hu mir Moies bei der LSG – Lëtzebuerger Saatbaugenossenschaft, wou mir de neie Site gewisen kritt hunn. Duerno si mir mat Busser viru gefuer bei d’Salaisons … Weider liesen

Fotoen, LLJ | Méi Gallerien | Comments Off on Inlandstour 2022

LLJ.News 03/2022

Déi nei Editioun vum LLJ.News (03/2022) an digitaler Form ass fäerdeg!
Eis Abonnenten, Memberen aus de Comitéë vun de regionale LLJ-Gruppen an den Aarbechtsgruppen, kruten dës Zeitung Enn September 2022 per Mail zougestallt.
Wéi gewinnt gi mir an dëser Zeitung op d’Aktivitéiten/Evenementer an, déi an deene leschte Wochen innerhalb vun der Associatioun organiséiert gi sinn, respektiv, déi demnächst ustinn:
An dëser Editioun gi mir op folgend Themen an:
– Eis national Aktioun „roude Stiwwel“
– Flott Interviewen mat eiser neier Nationalpresidentin Marthe Bourg an eiser Vizenationalpresidentin Sophie Diderrich
– en Artikel vun der Landjugend Süden, souwéi der Landjugend Zenter iwwert hir Aktivitéiten vun deene leschte Méint a Wochen
Desweideren :
– E Réckbléck op d’Foire Agricole 2022 zu Ettelbréck
– Vun eiser ONG: En Noruff fir de Jo Ballade
– Déi generéis Ënnerstëtzung, déi et eiser ONG Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren – Service coopération asbl erlaben, fir d’Aarbecht am Interessi vun der lokaler ländlecher Bevëlkerung weiderzeféieren.
Wann Dir eis Verbandszeitung nach net zougestallt kritt an drun interesséiert sidd, kënnt Dir eis gäre kontaktéieren: per Telefon um 447 43-252 oder per Mail info@jongbaueren.lu
LLJ | Comments Off on LLJ.News 03/2022

Aktioun “roude Stiwwel”

Galerie mat 13 Fotoen.

Um Freideg Moien, de 16. September hu sech bestëmmt vill Leit um Wee fir op d’Aarbecht, gewonnert, firwat op ville Plaze laanscht d’Stroosse gréng Kräizer mat engem roude Stiwwel stinn. Séier hu sech verschidde Rumeuren op de soziale Medie verbreet, … Weider liesen

LLJ | Méi Gallerien | Comments Off on Aktioun “roude Stiwwel”

Plouconcours 2022

Die Landjugendgruppe “Süden” lädt Sie herzlichst zur 3. Luxemburgischen Pflugmeisterschaft ein,

welche am Sonntag, dem 28. August 2022 in Olm stattfindet.

Für alle Besitzer eines Pfluges, bietet sich somit die Möglichkeit, ihr Können mit anderen zu messen. Beim Wettbewerb zählt nicht die Schnelligkeit, sondern die präzise Ausübung des Pflügens.

Die verschiedenen Pflüge werden in Kategorien aufgeteilt; die einzelnen Teilnehmer, die gegeneinander antreten, werden in diesen Kategorien je nach Art ihres Pfluges eingeteilt. Unabhängige Richter bewerten die verrichtete Arbeit der einzelnen Teilnehmern.

Auch wenn sich das Augenmerk während der Hauptveranstaltung auf das Pflügen richtet, so hat der Veranstalter zudem ein Rahmenprogramm für die ganze Familie zusammengestellt.

Des Weiteren findet morgens noch ein Trakterstour statt. Ab 14:00 findet über den ganzen Tag eine Vorführung der Marken Massey Ferguson und Väderstad statt, die von “De Verband Group” organisiert wird. Zusätzlich bieten lokale Produzenten ihre Waren auf ihren Verkaufsständen an.

Programm

Am Samstag, den 27. August 2022

Abends: “Bal mam DJ SB”

Am Sonntag, den  28. August 2022      

10:00 Uhr: Start der “Traktertour”
10:00 Uhr: Anmeldung der Teilnehmer des Pflugwettbewerbes
13:00 Uhr: Startschuss des Pflugwettbewerbes

13:30 Uhr: Vorstellung und anschließende Vorführungen von Maschinen
18:00 Uhr: Preisüberreichung

Sonntags ist während des ganzen Tages für Unterhaltung, Essen und Trinken gesorgt. Nicht nur interessierte Landwirte, sondern auch Familien und Jugendgruppen sind herzlichst eingeladen, an dem Tag vorbeizuschauen.

Für weitere Information kontaktieren Sie uns gerne:

landjugendsueden@gmail.com

Organisatorisches: Jil Thorn 621 486 667

Pflugmeisterschaft: Jeff Schmit 621 695 051

Trakterstour: Luc Emering 621 257 410

Anmeldungsformular   Regeln

 

Concours de labour 2022

Le groupement du « Sud » vous invite cordialement au 3e concours de labour, qui a lieu le dimanche 28 août 2022 à Olm.

Tous les propriétaires de charrues ont la possibilité de mesurer leurs compétences par rapport aux autres. Dans la compétition, ce n’est pas la vitesse qui compte, mais l’exécution précise du labour.

Les différentes charrues sont divisées en catégories ; les participants individuels qui s’affrontent sont répartis dans ces catégories selon le type de leur charrue. Des juges indépendants évaluent le travail effectué par les participants individuels.

Même si l’accent est mis lors de l’événement principal sur le labour, l’organisateur a également mis en place un programme d’accompagnement pour toute la famille.

Il y a aussi une visite en tracteur le matin. À partir de 14h00, une démonstration des marques Massey Ferguson et Väderstad aura lieu tout au long de la journée, organisée par « De Verband Group ». De plus, les producteurs locaux proposent leurs produits sur leurs étals.

Programme

Samedi le 27 août 2022

En soirée : « Fête avec DJ SB »

Dimanche le 28 août 2022

10h00 : Début du « tour des tracteurs »

10h00 : Enregistrement des participants au concours de labour

13h00 : Début du concours de labour

13h30 : Présentation et démonstrations des machines

18h00 : Remise des prix

 

Des divertissements, de la nourriture et des boissons sont proposés tout au long de la journée le dimanche. Non seulement les agriculteurs intéressés, mais aussi les familles et les groupes de jeunes sont cordialement invités à passer la journée.

 

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter :

landjugendsueden@gmail.com

Organisation : Jil Thorn 621 486 667

Concours de labour : Jeff Schmit 621 695 051

Tour des tracteurs : Luc Emering 621 257 410

Fiche d’Inscription Règlement

 

LLJ | Comments Off on Plouconcours 2022