E grousse MERCI un d’APELTA

Am Numm vum Verwaltungsrot soe mir de Verantwortleche vun der Elterevereenegung APELTA (Association des parents d’élèves) vum Lycée Technique Agricole vun Ettelbréck e ganz grousse MERCI fir déi sympathesch Ënnerstëtzung (1.270,06 €), déi si eiser ONG dëser Deeg zoukomme gelooss hunn.

Trotz dëse schwieregen Zäiten, wou vill Aktivitéiten op Null erofgefuer gi sinn, hu si op en Neits hir Solidaritéit mat der ländlecher Bevëlkerung am Burkina Faso zum Ausdrock bruecht. BRAVO 🙂

 

LLJ – Service Coopération

Comments are closed.