De President vun der ONG am Interview op der FAE 2021

Am Kader vun der Foire Agricole 2021 (vum 2. bis 4. Juli) ass de Romain Richer, President vum Service Coopération vun der “Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren”, op d’Froe vum Camille Ney agaangen, fir bei där Geleeënheet kuerz op den Historique an op d’Kooperatiounsaarbecht vun eiser Hëllefsorganisatioun anzegoen, déi an Zesummenaarbecht mat de lokale Partner am Interessi vun der ländlecher Bevëlkerung am Burkina Faso realiséiert gëtt.

Realisatioun: https://media4all.lu/

LLJ – Service Coopération

Comments are closed.