D’ONG an der Zäitschrëft GUDD!

Op de Säiten 62 + 63 vun der November-Editioun (#6.2019) vun der Zäitschrëft GUDD! geet d’Mme Laura Tomassini op déi 60-järeg Tätegkeet vun eiser ONG an Afrika an. D’Journalistin stellt zousätzlech déi 2 aktuell Haaptprojete vir (Säiten 64 + 65), déi d’ONG an Zesummenaarbecht mat hire lokale Partner am Burkina Faso realiséiert. Dës Kooperatiounsprojete gi vum Ministère fir Entwécklungszesummenaarbecht an humanitär Hëllef kofinanzéiert.

D’Sensibiliséierungszäitschrëft GUDD! gëtt vun der Maison Moderne am Optrag vum Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau an Entwécklung vum ländleche Raum editéiert a gëtt u sämtlech Stéit am Land verdeelt.
__________

Sur les pages 62 – 65 de l’édition #6.2019 (novembre 2019) du magazine GUDD! la journaliste Laura Tomassini retrace brièvement les 60 années de l’action au développement de notre ONG. Elle y présente également les 2 principaux projets de coopération qui sont actuellement réalisés en collaboration avec les partenaires locaux. Ces projets sont cofinancés par le Ministère luxembourgeois de la Coopération et de l’Action humanitaire.

Le magazine de sensibilisation GUDD! est édité par Maison moderne pour le compte du Ministère luxembourgeois de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.

 

Fotoen, LLJ – Service Coopération

Comments are closed.