Pol Majerus: Den Tresorier vun der LLJ am Interview

De Pol ass och bei der ONG ganz engagéiert.

LLJ, LLJ – Service Coopération

Comments are closed.